Miljö

Biodiversitet och naturvård

Inom detta område arbetar Pöyry med ett stort antal underkonsulter som finns över hela Sverige.

Tack vare våra väletablerade samarbeten kan vi tillhandahålla det mesta inom art- och biotopinventeringar, naturvärdesbedömningar, biotopkarteringar, åtgärds- och skötselplaner, samt tjänster inom miljöövervakning som exempelvis recipientkontroller, provtagningar av sediment, plankton och vattenkvalitetsprovtagningar.