Miljö

Byggprojektstöd- och styrning

Våra konsulter kan stötta i byggprojektets alla faser. I projekteringsfasen kan vi till exempel hjälpa till med att identifiera gällande lagkrav, identifiera känsliga natur- och kulturvärden eller fungera som BAS-P.

Vi kan även upprätta risklistor som följer med under projektets gång. Under upphandlingsfasen kan våra konsulter vara med och ställa miljö-och arbetsmiljökrav på entreprenörer samt utvärdera dessa.  Under projektgenomförande kan vi fungera som expertstöd för att följa upp entreprenörerna utifrån de upphandlings- och lagkrav som ställts, genomföra miljö- och arbetsmiljöronder och hantering av avvikelser eller andra händelser. Vi har också erfarenhet av att agera BAS-U. Efter projektgenomförandet kan våra konsulter stötta med dokumentgranskning och återkoppling till projektägarorganisationen.