Miljö

Verksamhetsstöd- och styrning

Pöyry kan bistå med att bygga och driva ledningssystem och stötta med genomförande av omvärld- och intressentanalys tillsammans med kundens ledning.

Vi kan även ge ledningen stöd med att ta fram policydokument, värdera miljöaspekter och arbetsmiljörisker.  Vi har erfarenhet av att upprätta mål och ta fram och underhålla laglistor. Vi genomför revisioner och kontrollerar lagefterlevnad samt stöttar ledningsgruppen genom rapportering av mål och nyckeltal.