Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Några av de viktigaste utmaningarna för kollektivtrafiken är kontinuerlig urbanisering i utvecklings- och tillväxtländer, brist på tillgänglig finansiering, organisatoriska begränsningar och en ökad miljömedvetenhet.

Att möta dessa utmaningar kräver expertis inom ett stort antal tekniska, finansiella och operativa områden samt en bred förståelse för hur kollektivtrafiken i städerna påverkas. Pöyry strävar efter att stötta kunder, både i offentlig och privat sektor, och att leverera skräddarsydda och hållbara lösningar för de specifika transportbehoven.

Våra experter inom transport, som inkluderar planerare, system- och trafikingenjörer, ekonomer samt andra yrkesverksamma från närliggande discipliner, utgör vår kärngrupp för projekt inom kollektivtrafik.

Vi tillhandahåller all den kompetens som krävs för alla projektfaser - från planering, förstudie, design och konstruktion till tekniskt stöd under driftsättning och drift.  

Med hjälp av en djup förståelse för kollektivtrafikens olika systemtyper, exempelvis  bussar, spårvägar, tunnelbana och pendeltåg förmår vi analysera de enskilda särdragen när det gäller kapacitet och kostnader för genomförande. Det mest lämpliga systemet bestäms av den urbana miljön, där en integration med andra transportsätt spelar en nyckelroll.