Miljö

Miljö

Att uppnå långsiktig hållbarhet är inte bara något som är bra för miljön och samhället – det är också något som i många fall visat sig vara bra för lönsamhet och den framtida utvecklingen i stort. Miljö, arbetsmiljö och resurseffektivitet har alltid haft en central roll i Pöyrys företagsvision och målsättning och Pöyry strävar alltid efter att leverera långsiktiga och hållbara lösningar till sina kunder.

Med Pöyry som partner inom miljöområdet erhålls tillgång till mångårig erfarenhet inom hantering av tillståndsärenden, miljökonsekvensbeskrivningar och samrådsprocesser, vilket möjliggör välinformerade beslut redan under tidiga faser av projekt. Pöyry strävar efter att alltid leverera hållbara lösningar som uppfyller hårda miljökrav och standarder, baserade på vår gedigna kunskapsbas inom miljölagstiftningen i Sverige.

Med fler än 200 hängivna miljökonsulter inom Pöyrys globala nätverk stöttar Pöyry sina kunder i alla olika faser av miljörelaterade projekt, från strategisk rådgivning och tidig projektutveckling till miljö- och arbetsmiljöstöd under byggnation, produktion och avveckling. I Sverige har Pöyry idag ca 25 konsulter inom miljöområdet lokaliserade på 9 kontor i landet som stöttar kunder med miljörelaterade uppdrag inom en rad olika branscher som energi (vindkraft, eldistribution, vattenkraft och kärnkraft), papper & massaindustri, skogsindustri, kemi & bioraffinering och gruv & metall. Pöyrys miljöavdelning har bland annat experter inom följande områden:

Pöyry globalt har erfarenhet av mer än 2 000 miljörelaterade uppdrag inom industri, energi och infrastrukturprojekt.

MKB och tillstånd

Pöyrys miljökonsulter har mångårig erfarenhet av att driva och genomföra kompletta tillståndsprocesser åt våra kunder.

Verksamhetsstöd- och styrning

Pöyry kan bistå med att bygga och driva ledningssystem och stötta med genomförande av omvärld- och intressentanalys tillsammans med kundens ledning.

Byggprojektstöd- och styrning

Våra konsulter kan stötta i byggprojektets alla faser. I projekteringsfasen kan vi till exempel hjälpa till med att identifiera gällande lagkrav, identifiera känsliga natur- och kulturvärden eller fungera som BAS-P.

Biodiversitet och naturvård

Inom detta område arbetar Pöyry med ett stort antal underkonsulter som finns över hela Sverige.

Kemikalier och REACH

Vi har ett komplett utbud av tjänster som gäller kemikalielagstiftningen REACH.

Riskbedömning

Pöyry har god erfarenhet av att utföra riskbedömningar för miljö och arbetsmiljö inom industrin och kan bistå med genomföranden av bland annat kemiska riskbedömningar och specifika projektbedömningar, så väl som att utvärdera risken för miljö- eller arbetsmiljöolyckor. Vi kan även hjälpa till med att ta fram eller uppdatera befintlig riskanalys på hela eller delar av företaget. Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med både små och stora företag som berörs av så väl Sevesolagstiftningen som andra riktlinjer.

Efterlevnad av myndighetskrav

Pöyrys miljökonsulter hjälper till med uppföljning av efterlevnad av de myndighetskrav som gäller för verksamheten angående egenkontroll, revisioner och perio­diska besiktningar inom miljöområdet. Vi kan också vara behjälpliga i företagets miljörapportering, utredningar och implementering av lagkrav.

Energieffektivisering (PFE)

Pöyrys konsulter hjälper sina kunder med att analysera, sammanställa och utvärdera energianvändning, energikostnader och nyckeltal för energieffektivitet för att kunna ge förslag på kostnadsreducerade åtgärder och minska energikostnader inom olika typer av industrier.

Environmental Due Diligence (EDD)

Pöyrys miljökonsulter i Sverige har erfarenhet av att utföra Environmental Due Diligence-uppdrag för olika typer av verksamhet.

Kommunikation och acceptans

Antag att ditt företag har eller vill införa en verksamhet som innebär påverkan på miljön, och har stött på svårigheter att få acceptans för nya förändringsprojekt från myndigheter eller närboende.

Utbildningar inom miljö och arbetsmiljö

Pöyry erbjuder företagsanpassade utbildningar inom miljö- och arbetsmiljöområdet samt inom kemikalier, antingen för den lilla gruppen eller för hela företaget. Vår styrka ligger i att våra utbildare också har flerårig yrkeserfarenhet inom expertområdet och därmed kan levandegöra och konkretisera utbildningens innehåll på ett lättillgängligt sätt.

Green Mill IndexTM

Pöyry har utvecklat ett unikt verktyg, Green Mill IndexTM, som används för att analysera och följa upp den miljömässiga hållbarheten för en verksamhet, exempelvis ett pappersbruk.